Atmosférické zkušební stanice

Přehled prováděných zkoušek

ČSN ISO 7441

Koroze kovů a slitin. Stanovení kontaktní koroze při atmosférických korozních zkouškách

Anotace obsahu

Norma stanoví metody zkoušek kontaktní koroze kovů a slitin, jakož i kovů a slitin s kovovými a nekovovými anorganickými povlaky, při korozních zkouškách v atmosférických podmínkách. Zkoušky jsou určeny ke stanovení rozsahu a druhu korozního napadení vznikajícího v přirozených atmosférických podmínkách a vyvolaného kontaktem s různými kovy (kovy s povlaky). Dále jsou určeny k vyhodnocení účinnosti ochrany proti kontaktní korozi. Zkušební vzorky a referenční vzorky se umístí na volné atmosféře (buď v žaluziové budce, nebo pod přístřeškem). Vzorky se umístí pod úhlem 45°, připouští se i úhel sklonu 30° nebo 90°. Doba trvání zkoušky obvykle není kratší než 2 roky.

zpět