Atmosférické zkušební stanice

Přehled prováděných zkoušek

ČSN ISO 8407

Koroze kovů a slitin.Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám

Anotace obsahu

Vyhodnocení korozního napadení konstrukčních kovů po korozních zkouškách se provádí na základě hmotnostních úbytků. Norma stanoví postupy odstraňování korozních zplodin, které se na vzorcích z kovů a slitin podrobených korozním zkouškám vytvořily během expozice v agresivních prostředích. Předepsaným postupem se odstraní všechny korozní zplodiny bez podstatného odstranění podkladového kovu. To umožní přesně stanovit úbytek hmotnosti kovu během expozice v agresivním prostředí. V Příloze A jsou uvedeny chemické a elektrolytické čisticí postupy pro odstranění korozních zplodin. Volba konkrétního postupu pro daný materiál bude záviset na mnoha činitelích včetně předchozí zkušenosti. U všech vyjmenovaných čisticích postupů se doporučuje povrchy, které se mají od korozních zplodin, udržovat ve svislé poloze.

zpět