Atmosférické zkušební stanice

Prováděné zkoušky

Atmosférické zkušební stanice

Atmosférické korozní zkoušky spočívají ve vystavení vzorků vlivu atmosférických podmínek na zkušebních stanicích a v pravidelném hodnocení vzorků. Postihnout všechny faktory působení atmosférického prostředí na materiály a jejich povrchové úpravy lze pouze zkouškami v reálných prostředích za kontinuálního sledování parametrů prostředí. Provádění korozních zkoušek je experimentálně a časově náročné. Na stanicích se provádí nepřetržité měření environmentálních parametrů - teplota, vlhkost, sluneční záření, množství srážek, znečištění SO2, NOx a O3, pH a vodivost srážek, obsah chloridů, síranů a dusičnanů ve srážkách. Vzhledem k malé rychlosti atmosférické koroze se doporučuje, aby zkušební expozice trvala 1 rok, 2 roky, 5 let, 10 let nebo 20 let v závislosti na korozní odolnosti zkoušeného materiálu.

Atmosférické zkušebnictví je nezastupitelnou součástí jak základního, tak aplikovaného výzkumu korozního chování materiálů a povrchových úprav. SVÚOM s.r.o. provozuje již více než 40 let atmosférické zkušební stanice v různých lokalitách ČR, které se liší jak klimaticky, tak znečištěním prostředí (viz mapa):

  • Praha (Holešovice) - městské prostředí s výrazným vlivem znečištění vyvolaného dopravou
  • Kopisty u Mostu - průmyslové prostředí s kombinovaným vlivem průmyslového znečištění a dopravy
  • Kašperské Hory - venkovské prostředí v chladné horské oblasti

Základní environmentální parametry atmosférických zkušebních stanic pro rok 2010 jsou:

stanice T RV srážky* SO2 NOx pH
[°C] [%] [mm] [µg.m-3] [µg.m-3] srážek
Kašperské Hory 6,9 87 867 6,4 13,2 5,4
Praha 7 73 726 7,9 40,1 5,9
Kopisty 8,1 79 647 17,2 27,4 4,9
* celkové množství

Zkoušky přímo v atmosférických podmínkách, prováděné buď na zkušebních vzorcích, nebo sledování a vyhodnocováním stavu napadení některých dílů či součástí zařízení, značně zvyšují spolehlivost a použitelnost výsledků získaných např. urychlenými laboratorními zkouškami.

Přehled norem

Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody
Kovy a slitiny. Atmosférické korozní zkoušky. Základní požadavky na staniční zkouškyČSN EN ISO 8565
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expoziciČSN EN 13523-19
Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí - Expozice a hodnoceníČSN EN ISO 2810
Koroze kovů a slitin. Stanovení kontaktní koroze při atmosférických korozních zkouškáchČSN ISO 7441
Koroze kovů a slitin.Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškámČSN ISO 8407
Kovové a jiné anorganické povlaky. Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladováníČSN EN ISO 4543
Atmosférické zkoušky obalů a baleníČSN 77 0231
nahoru

zpět