Korozní agresivita atmosfér a metody predikce atmosférické koroze

Druhé rozšířené vydání

K.Kreislová, D. Knotková

SVÚOM, Praha, 2014
ISBN 978-80-87444-03-0

Atmosférické prostředí je jedním z nejrozšířenějších korozních prostředí a rozsah exponovaných součástek, prvků, výrobků a konstrukcí je velmi rozsáhlý a zahrnuje prakticky všechny průmyslové oblasti od strojírenství, stavebnictví až po drobné spotřebitele a uživatele. Korozní agresivita prostředí je základním údajem pro volbu konstrukčních materiálů nebo jejich povrchových úprav. Odvození využívá klasifikačních systémů.

Predikce dlouhodobé korozní rychlosti, resp. korozních úbytků, je podkladem pro určení životnosti konstrukčních kovových materiálů a kovových povlaků. Metody predikce jsou vždy založeny na výpočetním zpracování výsledků atmosférických korozních zkoušek, a proto výpovědní schopnost modelů je ovlivněna výběrem materiálů, typy prostředí expozice, délkou expozice i rozsahem zpracovávané databáze. Přesnost jednotlivých modelů predikce se významně liší v závislosti na metodice odvození predikčního modelu/rovnice a environmentálních parametrů zahrnutých do modelu.

Tato publikace uvádí přehled postupů pro odvození korozní agresivity s přihlédnutím k obecným i specifickým podmínkám vystavení materiálu či objektu. Jsou uvedeny a porovnány vybrané predikční modely. Jsou vysvětleny i relace mezi korozní agresivitou místa expozice a korozním namáháním různých ploch objektu. Publikace uvádí korozní údaje z literatury, ale především výsledky realizovaných atmosférických zkoušek na atmosférických stanicích v ČR.

Cena: 550,- Kč + DPH

zpět