Korozní chování kovů a kovových povlaků v atmosférickém prostředí

Druhé rozšířené vydání

K.Kreislová, D. Knotková, H. Geiplová

SVÚOM, Praha, 2014
ISBN 978-80-87444-08-0

Publikace uvádí korozní údaje z literatury, ale především výsledky realizovaných atmosférických zkoušek na atmosférických stanicích v ČR, kde v současných podmínkách znečištění ovzduší došlo k výraznému snížení jak korozní agresivity prostředí, tak korozních úbytků kovů a kovových povlaků. Dále jsou pak uvedeny příklady vlivu specifického vlivu znečištění na konkrétních objektech a/nebo výrobcích. Tyto vlivy jsou v řadě případů dominantní pro vznik závažného korozního napadení materiálů nebo povlaků a snížení plánované životnosti protikorozní ochrany.

V atmosférickém prostředí může docházet k různým formám korozního poškození podle typu kovového materiálu a jeho náchylnosti k těmto, především lokálním, formám koroze. Korozní napadení může být vyvoláno i vlivem střídání několika prostředí (atmosférické, půdní, vodní, apod.), kde atmosférické prostředí převažuje. V případě korozního napadení kovových materiálů a povlaků se jedná o soubor následných a paralelních chemických, elektrochemických, transportních a dalších fyzikálních dějů.

Cena: 450,- Kč + DPH

zpět