Predikce účinnosti organických povlaků na základě laboratorních zkoušek

J. Benešová, M. Svoboda

SVÚOM, Praha, 2010
ISBN 978-80-87444-06-1

Možnost predikce ochranných vlastností nátěrových systémů v přírodních podmínkách na základě laboratorních zkoušek je založena na studiu chování nátěrů v přírodních podmínkách a při urychlených laboratorních zkouškách. Práce se opírá o literární prameny, vlastní zkušenosti a ze souborů urychlených laboratorních a atmosférických zkoušek různých druhů nátěrových systémů uskutečněných v rámci úkolu.

Prakticky každá nátěrová hmota obsahuje kromě základních složek řadu dalších přídavků. Stále je nutno mít na zřeteli, že zatím nejsou v oboru nátěrových hmot komplexně propracovány poznatky o vlivu jednotlivých složek v nich obsažených na vlastnosti nátěrových hmot a nátěrů z nich zhotovených. V práci jsou uvedeny pouze některé příklady ze získaných rozsáhlých experimentálních výsledků, které poskytují obraz o problematice související se zkoušením, vyhodnocováním ochranných vlastností nátěrových systémů a predikci jejich chování v přírodních podmínkách na základě laboratorních urychlených zkoušek. Navržené a propracované v rámci úkolu zkušební postupy umožňují do značné míry pravděpodobnosti uskutečnit predikci chování zkoušených nátěrů v přírodních atmosférických podmínkách.

Cena: 550,- Kč + DPH

zpět